Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op “9 meter” gevestigd te Draaiweg 75A, 3515 EK, Utrecht.

De hieronder volgende algemene voorwaarden zijn tenzij anders vermeld van toepassing op de door “9 meter” te leveren diensten en producten. Door ondertekening van een overeenkomst met “9 meter” verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 9 december 2014.

Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van webpagina’s, grafische elementen en achterliggend programmeerwerk.
 2. Product: door “9 meter” te ontwikkelen grafisch of multimediaal product. Dit kan zijn: een ontwerp, website, interactieve presentatie of een ander in de overeenkomst omschreven product.
 3. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie “9 meter” een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of producten.
 4. 9meter: het bedrijf met de handelsnaam “9 meter” (hierna te noemen: “9meter”), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30199090.

Toepasselijkheid

 1. Door acceptatie van een overeenkomst met 9meter verklaart de cliënt dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer die in een overeenkomst tussen de cliënt en 9meter zijn opgenomen en door beide partijen akkoord zijn bevonden. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven echter volledig van kracht.

Offerte en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door 9meter zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgaven blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen cliënt en 9meter zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 9meter niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelfsprekend voor toekomstige opdrachten. Er zal een nieuwe offerte worden opgesteld.

Uitvoering

 1. 9meter zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 9meter het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 9meter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft 9meter het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen..
 5. Indien met instemming van de cliënt de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan 9meter de uitvoering van opvolgende fasen opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase al dan niet schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. 9meter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 9meter kenbaar behoorde te zijn.
 7. Bij het ontwerpen van een nieuw product maakt 9meter eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de cliënt. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan 9meter.
 8. Opdrachtgever vrijwaart 9meter voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuw product wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
 2. 9meter kan een overeenkomst met de cliënt direct beëindigen wanneer de cliënt zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en) inclusief de leveringsvoorwaarden.
 3. 9meter heeft het recht overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De cliënt krijgt daarvoor geen schadevergoeding.

Levering en levertijd

 1. 9meter gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en deelt de cliënt de verwachte levertijd mee.
 2. Mocht 9meter onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan de cliënt 9meter schriftelijk ingebreke stellen. 9meter heeft een termijn van minimaal 30 dagen om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door 9meter voltooide projecten worden op een nader te specificeren wijze aan de cliënt verstrekt.
 4. Indien de cliënt in geval van een voltooide nieuwe website verzuimt of weigert haar ftp-gegevens aan 9meter te verstrekken, dan wordt ervan uitgegaan dat de cliënt zelf de website online brengt.

Overmacht

 1. 9meter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal 9meter alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en 9meter geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door 9meter tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een product wordt gesloten tussen de cliënt en 9meter is de cliënt betalingsverplicht. De cliënt dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door 9meter het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Indien de cliënt verzuimt tijdig aan de betaling te voldoen, behoudt 9meter zich het recht voor al dan niet lopende werkzaamheden of diensten (tijdelijk) te staken totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de cliënt de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is zij in gebreke.
 4. Indien de cliënt de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door 9meter een aanmaning tot betaling verstuurd.
 5. Wanneer de cliënt binnen 14 dagen na een aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de cliënt vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de cliënt onjuist zijn, dan dient zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering 9meter hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan moet worden.
 7. Indien 9meter abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal zij het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de cliënt terugstorten op de rekening van de cliënt.
 8. Cliënt wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens 9meter heeft voldaan.

Auteursrecht

 1. Al het door 9meter vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van 9meter worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. Het eigendom van door 9meter verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij 9meter, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan 9meter hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is 9meter gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. 9meter behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Tenzij anders is overeengekomen blijven de in het kader van de opdracht door 9meter tot stand gebrachte ontwerpen, foto’s, codes, webpagina’s, andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van 9meter. Tenzij anders is overeengekomen kan de opdrachtgever in geen geval jegens 9meter aanspraak maken op afgifte of levering van de door 9meter ontworpen / gebruikte digitale bronbestanden.

Aansprakelijkheid

 1. Voorzover 9meter bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan zij hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 9meter slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van 9meter voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De cliënt dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. 9meter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. 9meter is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de cliënt aangeleverde materiaal dat op de website van de cliënt is aangebracht.
 5. De cliënt dient 9meter terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in cliënt gegevens. Wanneer de cliënt dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door 9meter geleden schade.

Overdracht

 1. 9meter noch de cliënt zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Reclame

 1. De cliënt heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden, waarna 9meter deze gebreken zal trachten te verhelpen.
 2. Wanneer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt de mogelijkheid tot reclameren.
 3. Door de cliënt verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 4. Reclame schort de verplichtingen van de cliënt niet op.

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. 9meter behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. ­

Overig

 1. 9meter zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan 9meter.
 2. Wanneer 9meter bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. 9meter zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. 9meter is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 9meter en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door 9meter.nl met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van 9meter beslissend.